Garanti&Reklamation

Åtgärdsvillkor och skyldighet:
Levererad vara, eller varor, skall omgående besiktigas av beställaren och eventuella transportskador ska anmälas till fraktföraren, som ska dokumentera dessa, innan varan kvitteras som mottagen. Beställaren ska snarast besiktiga mottagen vara och försäkra sig om att den fungerar som avses, inom 14 kalenderdagar efter mottagandet. Eventuella anmärkningar ska meddelas oss utan dröjsmål för vidmakthållande av vårt garantiansvar.
Eventuella delar eller komponenter som är avsedda att förbrukas eller iordningställas av köparen ersätts inte av oss och omfattas därför inte av vårt garantiansvar. Exempel på sådana delar är kontaktanslutningar för lödning eller som kräver monteringsarbete, sändarrör eller transistorer avsedda för arbete under stor komponentstress, antennmateriel för sammanbyggnad osv.
Vi godkänner inga returer utan överenskommelse och det RMA-nummer som utges av oss.
En eventuell retur som av köparen beläggs med efterkravsavgift på försändelsen kommer inte att lösas ut av oss. Alla returkostnader, oavsett orsak, ska betalas av köparen (ägaren) av varan.
Samtliga artiklar levereras med 12 månaders garanti mot fabrikations- och materialfel samt har 24 månaders reklamationstid på tidigare meddelad defekthet som ännu inte åtgärdats. En eventuell upptäckt defekthet hos en köpt vara ska meddelas oss omgående för vårt beslut huruvida garantiåtgärd skall ske. Detta gäller inom garantitiden. Uppstådda eventuella defektheter hos en vara utanför garantitiden omfattas inte av vår garantiskyldighet. För gällande garantiåtgärd krävs köpkvitto alternativt fakturakopia med betalkvitto. Om artikeln har ett serienummer från tillverkaren så ska detta stå angivet på affärsdokumentet.
Tillverkaren av var artikel ansvarar för dess konstruktion och funktion varvid vi helt hänvisar till dennes detaljinstruktion om artikelns användning och specifikation.
Vi ansvarar inte för eventuella uppkomna störningar eller problem som orsakas på eventuell annan utrustning som anslutits till aktuell artikel. Alla artiklar som säljs av oss är godkända för försäljning enligt gällande EMC- och LVD-direktiv. Artiklar som tillhandahålls av oss, som inte omfattas av direktiven, får enbart säljas på export utanför EU eller till ett registrerat företag som har som avsikt att förädla artikeln för att senare få den CE-märkt. Vårt garantiansvar upphör därigenom helt på sådan artikel från det ögonblick att det beställande företaget mottagit artikeln. Observera att detta endast gäller icke CE-märkt artikel och ej slutkonsument.
VId vart och ett tillfälle handhavandeinstruktion medföljer en beställd artikel är denna författad på alternativt svenska, engelska eller en kombination därav. Om en handhavandeinstruktion eventuellt är att anses som bristfällig för användaren hänvisar vi till den aktuelle tillverkarens information på endera Internet eller genom direktkontakt med tillverkaren såvida inte vi har kunnat lösa den eventuellt uppstådda situationen.
Ägaren ansvarar för att en levererad vara brukas på det sätt den är avsedd. Felaktig användning som resulterat i defekthet på varan ligger utanför vårt garantiansvar.
En vara som godkänts för retur inom vårt garantiansvar undersöks av oss varvid vi bedömer om garanti ska gälla eller ej. Om bedömningen är att skadan uppstått genom användarens misskötsel debiteras ägaren för reparationsarbetet och eventuella delar samt återsänds till ägaren mot efterkrav eller eventuellt annan överenskommelse om betalningssätt. Fraktkostnad debiteras.
Då en insänd, potentiellt bedömd, garantiåtgärd faller under vårt garantiansvar utförs reparation av varan och återsänds utan kostnad, fraktfritt, till ägaren med reservation för underleverantören och dennes eventuellt påkallade assistans och ofrivillig tidsspillan.

Reparations- och servicearbete utförs av oss varför utlandsförsändelser inte alls är nödvändiga för denna typ av uppdrag.

Vi reserverar oss för, i vår information, eventuella tryckfel kring artiklars namn och dessas beskrivning.

Kontakta oss för eventuell ytterligare information.